بررسی تأثیر اشعه لیزر بر صفات مرتبط با تحمل به شوری در مرحله گیاهچه ای برنج (Oryza sativa L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران

2 پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پاکدشت، تهران، ایران

3 استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

4 استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پاکدشت، تهران، ایران

5 استادیار پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تنش شوری می­تواند مرحله گیاهچه­ای برنج را تحت تأثیر شدید قرار دهد. به منظور بررسی تأثیر اشعه لیزر بر صفات مرتبط با تحمل به شوری در مرحله گیاهچه­ای برنج، پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه عامل شامل لیزر در دو سطح (استفاده و عدم استفاده)، ارقام شامل حساس (رقم IR29) و متحمل (رقم FL478) و شوری در چهار سطح صفر، 30،  60  و 90 میلی مولار کلرید سدیم خالص در سه تکرار به صورت هیدروپونیک در سال 1390 در گلخانه دانشگاه تهران انجام شد. نتایج نشان داد استفاده از تیمار لیزر در هر دو رقم مورد مطالعه منجر به افزایش معنی­دار صفات ارتفاع گیاه، وزن خشک اندام هوایی، محتوای نسبی آب برگ، طول ریشه، حجم ریشه، وزن خشک ریشه، و کاهش معنی­دار میزان قرائتSPADو نشت الکترولیتی غشای سلول گردید. همچنین در تیمارهای لیزر خورده میزان افزایش وزن خشک اندام هوایی و کاهش عدد SPADدر کلیه سطوح شوری در رقم IR29بالاتر از رقم FL478بود، درحالی که  محتوای نسبی آب در رقم متحمل FL478بالاتر بود که احتمالاً می­تواند به دلیل پایداری بیشتر غشا در نگهداری آب باشد. از نتایج این آزمایش این گونه به نظر می رسد که پرتو لیزر باعث القای تحریکات زیستی در گیاه شده که ممکن است در تحمل گیاه به شوری موثر باشد.

کلیدواژه‌ها