داوران دوره 12 شماره 1

10.22077/escs.2019.1040

دکتر فرهاد آذرمی اتاجان         دانشگاه بیرجند

دکترعلی آذری نصرآباد           مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

دکتراحمد آئین                       مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان (جیرفت )

دکترراهله احمدپور                 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

دکترنگین اخلاقی امیری         مرکز  تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

دکترحمدالهاسکندری             دانشگاه پیام نور

دکترسیدوحید اسلامی            دانشگاه بیرجند

دکترمحمد رضا اصغری­پور       دانشگاه زابل

دکتررسول اصغری زکریا                   دانشگاه محقق اردبیلی

دکتریحیی امام                       دانشگاه شیراز

دکتررضا امیرنیا                      دانشگاه ارومیه

دکترسید رضا امیری               مجتمع آموزش عالی سراوان

دکترعلی اشرف امیری­نژاد      دانشگاه رازی

دکتر روح­اله­ امینی                   دانشگاه تبریز

دکتر علی ایزانلو                      دانشگاه بیرجند

دکتر  محمد نبی ایلکایی            دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

دکترمحمد رضا بخشی             دانشگاه بیرجند

دکترسامان برنجی                   دانشگاه لینکولن - نیوزلند

دکترحسین بشارتی                 موسسه تحقیقات خاک و آب

دکترحسن بیات                      دانشگاه بیرجند

دکترخسرو پرویزی                  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

دکترمنا پورعیسی                   دانشگاه پیام نور

دکترمژگان ثابت تیموری         سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

دکتر سید شهریار جاسمی        موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکترحمید جباری                   موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکترمهدی جودی                   دانشگاه محقق اردبیلی

دکترمحمدعلی حاج عباسی     دانشگاه صنعتی اصفهان

دکترسید ماشاله حسینی         مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

دکتریعقوب حسینی                مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

دکترسعید خاوری خراسانی     مرکز  تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکترسارا خراسانی نژاد           دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکترسرور خرم دل                 دانشگاه فردوسی مشهد

دکترمسعودخزاعی                  دانشگاه بیرجند

دکترنبی خلیلی اقدم               دانشگاه پیام نور

دکترسعید خماری                   دانشگاه محقق اردبیلی

دکترجلال خورشیدی              دانشگاه کردستان

دکترپروین رامک                    مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

دکترمجید رجایی                    مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

دکترامیر رحیمی                     دانشگاه ارومیه

دکترمحمد حسن رحیمیان      مرکز ملی تحقیقات شوری

دکترسمیه رستگار                  دانشگاه هرمزگان

دکترعباس رضایی استخروئیه  دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترمحمود رقامی                   دانشگاه ولیعصر رفسنجان

دکترغلامحسن رنجبر              مرکز ملی تحقیقات شوری

دکترمحمد جواد روستا            مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

دکترلیلا زارعی                       دانشگاه رازی کرمانشاه

دکترمجید ستاری                   موسسه تحقیقات برنج کشور

دکترالیاس سلطانی                 پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

دکترسمیه سلطانی گردفرامرزی دانشگاه اردکان

دکترسارا سنجانی                   موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکترمحمدحسن سیاری زهان  دانشگاه بیرجند

دکترعلیرضا سیروس مهر        دانشگاه زابل

دکترمحمد شریف­الحسینی      مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع خراسان رضوی

دکترفرید شکاری                    دانشگاه زنجان

دکترداود صادق­زاده اهری       موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

دکترفرهاد صادقی                  موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

دکترامید صادقی پور               دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی شهر ری

دکترفرود صالحی                    مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

دکترعاطفه صبوری                 دانشگاه گیلان

دکترحسینصفاری                 موسسه تحقیقات خاک و آب

دکترسیدعلی طباطبایی          مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد.

دکترپیمان عباس زاده دهجی  دانشگاه ولیعصر رفسنجان

دکترعلی عباسی                    دانشگاه شهرکرد

دکترفرزین عبدالهی                دانشگاه هرمزگان

دکترمسعودعزت احمدی         مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکترابوالفضل علی رضالو         دانشگاه ارومیه

دکترمهدی غفاری                    دانشگاه بوعلی سینا

دکترمهدی غفاری                    موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکترسید فاضل فاضلی کاخکی                                      مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکترمنوچهر فرج زاده اصل     دانشگاه تربیت مدرس

دکترابوالفضل فرجی                مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

دکترفرهاد فرح وش                دانشگاه آزاد اسلامی،و احد تبریز

دکترالهیار فلاح                      موسسه تحقیقات برنج کشور

دکترسینا فلاح                       دانشگاه شهرکرد

دکترحسین علی فلاحی           مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

دکترکامی کابوسی                   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

دکترمحمد کاظمی                   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکترکامیار کاظمی                  دانشگاه پیام نور

دکترهمایون کانونی                 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

دکترمهدی کریمی                   مرکز ملی تحقیقات شوری

دکتردانیال کهریزی                دانشگاه رازی کرمانشاه

دکترعلی گزنچیان                  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکترمرتضی گلدانی                 دانشگاه فردوسی مشهد

دکترسودابه گلستانی کرمانی   دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترسهراب محمودی              دانشگاه بیرجند

دکترمحمد رضا مرشدلو           دانشگاه مراغه

دکترسیدکیوان مرعشی          دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

دکترموسی مسگرباشی            دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتراسد معصومی اصل           دانشگاه یاسوج

دکترمحمد مقدم                      دانشگاه فردوسی مشهد

دکترسارا ملاعلی عباسیان      دانشگاه مراغه

دکترسید بهمن موسوی           دانشگاه مراغه

دکترغلامرضا موسوی              دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

دکترسید سعید موسوی          دانشگاه بوعلی سینا - همدان

دکترعلی مومن پور                  مرکز ملی تحقیقات شوری

دکترعبدالمجید مهدوی دامغانی دانشگاه شهید بهشتی

دکترکبری مهدویان                 دانشگاه پیام نور

دکترمحبوبه میر میران            دانشگاه پیام نور

دکترسیدعلی محمد میرمحمدی میبدی   دانشگاه صنعتی اصفهان

دکترمحمد رضا نادری درباغشاهی           دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

دکترحبیب اله نادیان              دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکترمجید نحوی                     موسسه تحقیقات برنج کشور

دکترعلی نخ زری مقدم            دانشگاه گنبد کاووس

دکترمریم نیاکان                     دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

دکتریوسف هاشمی نژاد          مرکز ملی تحقیقات شوری

دکتر رستم یزدانی بیوکی       مرکز ملی تحقیقات شوری