دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تنوع آللی برای نشانگرهای مرتبط با کیفیت فیزیکی و شیمیایی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22077/escs.2019.2116.1524

سمیه میری؛ حسین صبوری؛ علی اکبر عبادی؛ جواد سجادی


2. اثر تنش خشکی آخر فصل بر برخی خصوصیات زراعی 20 رقم و لاین امیدبخش گندم نان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22077/escs.2020.2226.1564

سجاد نصیری خلیل الهی؛ شهریار ساسانی؛ غلامحسین احمدی؛ ماشاءاله دانشور


3. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه در ارقام کلزا (.Brassica napus L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22077/escs.2020.2205.1552

حسن زالی؛ طاهره حسنلو؛ امید سفالیان؛ علی اصغری


4. ببررسی اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر غلظت و میزان برداشت عناصر غذایی دانه ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22077/escs.2020.2261.1577

علی کریمی؛ محمد اقبال قبادی؛ مختار قبادی؛ ایرج نصرتی


5. بررسی عملکرد و برخی صفات زراعی دو رقم گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22077/escs.2020.2254.1575

هادی سالک معراجی؛ افشین توکلی


6. بررسی تأثیر دور آبیاری و کود نیتروژنه بر عملکرد کلزا (.Brassica napus L) (رقم پائیزه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22077/escs.2020.2203.1551

مختار داشادی؛ شهرام گودرزی؛ عبدالوهاب عبدالهی


7. تأثیر سطوح فیلتر کیک بر صفات مرفولوژیک و عملکرد ذرت (S.C.704) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22077/escs.2020.2208.1553

امین فایضی زاده؛ علیرضا شکوه فر


8. اثر محلول پاشی متانول و اسید سالیسیلیک بر برخی از صفات رشد و عملکردی گندم پاییزه رقم میهن تحت تنش کمبود آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22077/escs.2020.2199.1549

الهه عطاردی اصل؛ ابراهیم خلیل وند بهروزیار


9. پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه لوبیاسبز (.Phaseolus vulgaris L) به محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و ماده زیست محرک مگافول تحت تنش کم آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22077/escs.2020.2253.1574

سیده زینب حسینی؛ طاهر برزگر؛ زهرا قهرمانی؛ جعفر نیکبخت


10. اثر قطع آبیاری در مراحل زایشی و کاربرد کودهای زیستی و متانول بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی نخود(.Cicer arietinum L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22077/escs.2020.2216.1558

رئوف سیدشریفی؛ رضا سید شریفی


11. بررسی اثر برهم‌کنش کودهای زیستی و شیمیایی در رژیم های مختلف رطوبتی بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دانه گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22077/escs.2020.2215.1557

ابوالقاسم مرادقلی؛ حمیدرضا مبصّر؛ حمیدرضا گنجعلی؛ حمیدرضا فنایی؛ احمد مهربان


12. بررسی اثر توأم ورمی‌کمپوست و سوپرجاذب بر عملکرد کمی و کیفی لوبیا چشم‌بلبلی (.Vigna unguiculata L) تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22077/escs.2020.2164.1542

سارا داودی؛ مانی مجدم؛ خوشناز پاینده


13. ارزیابی ارتباط دمای برگ با میزان تحمل به شوری و الگوی تجمع سدیم در اندام هوایی برخی ارقام گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22077/escs.2020.2241.1569

وحید اطلسی پاک؛ امید بهمنی؛ حسین یادگاری


15. تأثیرتنش شوری کلرید سدیم بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک گیاه مریم گلی مزرعه‌روی (.Salvia nemorosa L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22077/escs.2020.2211.1556

زهرا حیدری؛ حسینعلی اسدی قارنه؛ جمشید رزمجو


16. کمی سازی اثرات دما بر جوانه زنی و القای کمون ثانویه در ارقام مختلف جو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22077/escs.2020.2218.1561

محسن ملک؛ ساعد حمیدی؛ فرشید قادری فر؛ مرتضی گرزین؛ محمد هادی پهلوانی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم