کلیدواژه‌ها = گندم دوروم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم دوروم (.Triticum durum L) برای تحمل به تنش کم‌آبی انتهایی در شمال خوزستان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1063-1074

10.22077/escs.2019.1725.1392

حسین فرزادی؛ ناصر ظریفی نیا؛ علی عصاره؛ احمدعلی شوشی دزفولی