کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 61
1. تأثیر محلول‌پاشی نانوذرات اکسید روی بر اجزای عملکرد، عملکرد و شاخص‌های کارآیی روی در برنج تحت شرایط تنش کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22077/escs.2020.2298.1591

نوراله خیری؛ مریم عباسعلی‌پور


2. مطالعه کاربرد اسید سالیسیلیک بر پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاهدانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط آبیاری مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22077/escs.2020.2398.1626

حسین آزادواری؛ معصومه نعیمی؛ عبدالطیف قلیزاده؛ علی نخ زری مقدم


3. ارزیابی اثر اسموپرایمینگ بذر و سطوح آبیاری بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (.Triticum aestivum L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22077/escs.2020.2436.1638

حسین حمامی؛ فرهاد آذرمی آتاجان؛ مصطفی یعقوب زاده


5. بررسی تأثیر دور آبیاری و کود نیتروژنه بر عملکرد کلزا (.Brassica napus L) (رقم پائیزه)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 793-803

10.22077/escs.2020.2203.1551

مختار داشادی؛ شهرام گودرزی؛ عبدالوهاب عبدالهی


7. ارزیابی صفات بیوشیمیایی و زراعی ارقام کنجد تحت اثر کاربرد نانو کود فسفر و کیتوزان در شرایط قطع آبیاری

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 471-489

10.22077/escs.2019.2036.1503

علی زارعی؛ جعفر مسعود سینکی؛ مجید امینی دهقی؛ علی دماوندی


11. اثر تنش خشکی روی فعالیت آنزیمی آنتی‌اکسیدان و محتوای کلروفیل در ژنوتیپ‌های پیشرفته عدس (Lens culinaris Medik)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1105-1116

10.22077/escs.2019.1712.1390

عظیم احمدی؛ مجید امینی دهقی؛ محمدحسین فتوکیان؛ محمد صدقی؛ سیروس منصوری فر


12. بررسی تحمل و مقاومت به تنش غرقابی در ژنوتیپ های مختلف سویا

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1323-1313

10.22077/escs.2019.1651.1369

سمیه حسنی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی؛ بنیامین ترابی؛ محمد خادم پیر


13. ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم دوروم (.Triticum durum L) برای تحمل به تنش کم‌آبی انتهایی در شمال خوزستان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1063-1074

10.22077/escs.2019.1725.1392

حسین فرزادی؛ ناصر ظریفی نیا؛ علی عصاره؛ احمدعلی شوشی دزفولی


14. اثر کودهای زیستی و شیمیایی ‌بر عملکرد و کیفیت دانه ذرت در شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 781-791

10.22077/escs.2018.542.1332

علی شیرخانی؛ صفر نصراله زاده؛ سعید زهتاب سلماسی


15. شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان (.Triticum aestivum L)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 663-672

10.22077/escs.2019.1508.1337

بهنام طهماسب پور؛ سدابه جهانبخش؛ علیرضا تاری نژاد؛ حمید محمدی


18. ارزیابی ژنوتیپ‌های گلرنگ بهاره با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش گرمای آخر فصل

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 607-616

10.22077/escs.2018.1358.1297

هنا عبوده؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ علی مشتطی؛ سیدهاشم موسوی


19. تأثیر مدیریت‌های مختلف آبیاری بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) در گنبد کاووس

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 165-179

10.22077/escs.2018.1159.1237

حسین شیرازی؛ عباس بیابانی؛ حسین صبوری؛ معصومه نعیمی


20. بررسی اثرات تنش خشکی آخر فصل و تاریخ کاشت بر برخی صفات زراعی ژنوتیپ‌های امیدبخش کلزای پاییزه

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 181-195

10.22077/escs.2018.1208.1247

نادیا قره چائی؛ فرزاد پاکنژاد؛ امیر حسین شیرانی راد؛ قاسم توحیدلو؛ حمید جباری


24. تأثیر آبیاری تکمیلی و تقسیط نیتروژن بر کمیت و کیفیت ماش (.Vigna radiata L)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 591-602

10.22077/escs.2018.849.1167

عبدالحمید آقجه لی؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری


25. کارایی فتوسنتزی و عملکرد دانه دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) طی بروز تنش خشکی تحت کاربرد خارجی تیمارهای سیتوکینین و آبسیزیک‌اسید

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 503-514

10.22077/escs.2018.431.1081

محمد رضا سرافراز اردکانی؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ فواد مرادی؛ فرزانه نجفی