کلیدواژه‌ها = ارتفاع
تعداد مقالات: 5
1. اثر آبیاری تکمیلی و تراکم بوته بر بعضی صفات مورفولوژیکی ارقام عدس (.Lens culinaris Medik)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1117-1128

10.22077/escs.2019.1177

حمزه شیرویی؛ مهرشاد براری؛ علی حاتمی؛ علی اشرف مهرابی


2. اثر شوری و محلول‌پاشی روی و آهن بر عملکرد و برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و کیفی زنیان (Carum copticum)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 595-604

10.22077/escs.2017.634

محمدرضا رمضانی؛ محمدجواد ثقه‌الاسلامی؛ محمد حسن سیاری زهان؛ سید غلامرضا موسوی


3. تأثیر دور آبیاری و کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ارزن (Panicum miliaceum L.)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 225-235

10.22077/escs.2017.579

امین محمدی؛ سید غلامرضا موسوی؛ محمدجواد ثقه الاسلامی


4. اثر رقابت درون و برون گونه ای بر برخی صفات مرفولوژیکی و رشدی گندم (Triticum aestivum L.) و چاودار (Secale cereale L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 241-256

10.22077/escs.2016.415

فرزانه گلستانی فر؛ سهراب محمودی؛ غلامرضا زمانی؛ محمدحسن سیاری زهان