کلیدواژه‌ها = گندم نان
تعداد مقالات: 7
1. گروه‌بندی اینبرد لاین‌های نوترکیب گندم نان ازنظر صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط تنش کم‌آبی انتهای فصل

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 989-1002

10.22077/escs.2019.1429.1311

حمزه حمزه؛ علی اصغری؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ امید سفالیان؛ سلیمان محمدی


2. اثر تغییرات صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط متفاوت رطوبتی بر عملکرد دانه گندم نان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 803-816

10.22077/escs.2018.961.1192

حمزه حمزه؛ علی اصغری؛ سید ابولقاسم محمدی؛ امید سفالیان؛ سلیمان محمدی


4. ارزیابی برخی ژنوتیپ‌های گندم تحت تنش شوری در شرایط مزرعه

دوره 6، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 77-85

10.22077/escs.2013.139

محمدحسین صابری؛ اشکبوس امینی؛ علیرضا صمدزاده؛ حمید تجلی


5. بررسی لاین‌های گندم نان از نظر ذخایر ساقه و راندمان انتقال ماده خشک در شرایط تنش خشکی انتهای فصل

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 151-163

10.22077/escs.2011.91

الناز مومنی؛ داوود افیونی؛ نیلی صفایی؛ گودرز نجفیان؛ غلامرضا زارعی


6. بررسی ژنتیکی مقاومت به خشکی در گندم نان با استفاده از روش‌های‌ گرافیکی GGE bi-plot و مدل AMMI

دوره 2، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 99-108

10.22077/escs.2010.69

خداداد مصطفوی؛ رضا میرزایی؛ محمدرضا بی‌همتا؛ مهدی چنگیزی؛ تقی بابایی