نویسنده = علی اصغری
تعداد مقالات: 1
1. گروه‌بندی اینبرد لاین‌های نوترکیب گندم نان ازنظر صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط تنش کم‌آبی انتهای فصل

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 989-1002

10.22077/escs.2019.1429.1311

حمزه حمزه؛ علی اصغری؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ امید سفالیان؛ سلیمان محمدی