نویسنده = حمزه حمزه
تعداد مقالات: 2
1. گروه‌بندی اینبرد لاین‌های نوترکیب گندم نان ازنظر صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط تنش کم‌آبی انتهای فصل

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 989-1002

10.22077/escs.2019.1429.1311

حمزه حمزه؛ علی اصغری؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ امید سفالیان؛ سلیمان محمدی


2. اثر تغییرات صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط متفاوت رطوبتی بر عملکرد دانه گندم نان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 803-816

10.22077/escs.2018.961.1192

حمزه حمزه؛ علی اصغری؛ سید ابولقاسم محمدی؛ امید سفالیان؛ سلیمان محمدی