نویسنده = علی اشرف مهرابی
تعداد مقالات: 1
1. اثر آبیاری تکمیلی و تراکم بوته بر بعضی صفات مورفولوژیکی ارقام عدس (.Lens culinaris Medik)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1117-1128

10.22077/escs.2019.1177

حمزه شیرویی؛ مهرشاد براری؛ علی حاتمی؛ علی اشرف مهرابی