نویسنده = محمد گلوی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی ارتباط برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای با عملکرد و اجزای آن در شرایط تنش آبی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 725-733

10.22077/escs.2019.1503.1338

علی آذری نصرآباد؛ سید محسن موسوی نیک؛ محمد گلوی؛ مسعود خزاعی؛ سید علیرضا بهشتی؛ علیرضا سیروس مهر


3. اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد، پایداری غشای سلول و محتوای نسبی آب برگ ژنوتیپ های سورگم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 217-228

10.22077/escs.2016.413

علی آذری نصرآباد؛ سید محسن موسوی نیک؛ محمد گلوی؛ علیرضا سیروس مهر؛ سید علیرضا بهشتی


4. بررسی تأثیر تنش خشکی بر تجمع اسمولیت ها، رنگ‌دانه‌های فتوسنتزی و رشد چند رقم و لاین ارزن دم روباهی (Setaria italica L.)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 149-162

10.22077/escs.2016.361

مسعود خزاعی؛ محمد گلوی؛ مهدی دهمرده؛ سید محسن موسوی نیک؛ غلامرضا زمانی؛ نفیسه مهدی نژاد