تنش‌های محیطی در علوم زراعی (ESCS) - واژه نامه اختصاصی